Gratis verzending vanaf 100€

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – gegevens en contact

Juwelen Elke DELVA betreft een eenmanszaak met zetel aan de Scheeplosserstraat 39 te 9000 GENT, kbo-nr. BE0845.987.973.

Rechtspersonenregister Gent.

Zij is bereikbaar per mail info@elli-juwelen.be dan wel telefonisch op 0474/766.323.

Het rekeningnummer van Elke DELVA is BE95 1430 8371 6458, GEBA BE BB, Fintro (Fortis Bank).

 

Elke DELVA biedt handgemaakte en op maat gemaakte juwelen aan via een webshop www.elli-juwelen.be, waar de klant keuze heeft uit diverse ontwerpen.

Elke DELVA biedt daarnaast zuiver maatwerk aan volledig naar wens van de klant en volgens onderling te bespreken ontwerp.

Elke DELVA voorziet tevens in herbewerking van bestaande materialen of juwelen van de klant.

Elke DELVA voert reparaties uit aan juwelen dewelke bij haar werden aangekocht.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid algemene voorwaarden

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, elke verkoop ingevolge bestelling (hetzij ingevolge persoonlijk contact hetzij via contactname na bezoek aan de website www.elli-juwelen.be hetzij via de webshop), elke herbewerking van bestaande materialen of juwelen van de klant en elke reparatie van juwelen aangekocht bij Elke DELVA.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Elke DELVA van de door de klant geplaatste bestelling van een juweel via de webshop, door aanvaarding door Elke DELVA van het door de klant gevraagde op maat gemaakt juweel, door aanvaarding door Elke DELVA van de door de klant gevraagde herbewerking van juwelen of reparatie van een juweel van Elke DELVA.

Bij het plaatsen van een bestelling (hetzij in persoon hetzij via de website), opdracht tot herbewerking of reparatie, erkent de klant huidige voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Eventuele voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Elke DELVA werden aanvaard.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou zijn, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Elke DELVA om één van de in deze voorwaarden opgesomde artikelen af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan de artikels noch zal dit de geldigheid van de rechten aantasten.

 

Artikel 3 – prijzen

De prijs van de juwelen kan veranderen, zoals ook zilver, goud en edelstenen in waarde kunnen dalen of stijgen. De prijs die de klant moet betalen, is deze op het moment van de plaatsing van de bestelling.

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

De kost voor leverings-, reservatie- of administratieve kosten wordt apart vermeld.

Bij de prijzen voor een volledig op maat ontworpen en gemaakt juweel, herbewerking of reparatie wordt het BTW-bedrag opgenomen in de prijs bij benadering. Nu de prijzen van de grondstoffen kunnen dalen of stijgen, kan voor een volledig op maat ontworpen en gemaakt juweel slechts een prijs bij benadering worden gegeven.

Voor deze opdrachten wordt steeds een voorschot gevraagd van minimum 50% (hetwelk hoger kan liggen afhankelijk van de grondstofprijzen), te betalen vooraleer Elke DELVA een aanvang zal nemen met de opdracht. Met betaling van het voorschot wordt de opdracht onherroepelijk bevestigd, is annulatie van een bestelling niet mogelijk en staat de volledige betalingsverbintenis in hoofde van de klant vast.

Het saldo is verschuldigd wanneer de opdracht werd beëindigd doch dient te gebeuren ten laatste op het ogenblik van afhaling van het juweel. Het juweel wordt slechts overhandigd aan de klant in geval van voorafgaande betaling.

 

Artikel 4 – betaling

De klant is gehouden tot betaling van een bestelling via de webshop bij het plaatsen van de bestelling dan wel bij aanvaarding van een opdracht door Elke DELVA ingevolge persoonlijk contact.

Het wegvallen van de reden waarvoor de juwelen gebruikt zouden worden dan wel een uitstel/afgelasting van een feest geldt niet als overmacht in hoofde van de klant.

De klant heeft de keuze tussen betaling via bancontactapp, via overschrijving op het rekeningnummer van Elke DELVA BE95 1430 8371 6458 of via Mollie.

Elke DELVA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Elke DELVA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro.

Indien een order binnen de 7 dagen niet betaald wordt, dan wordt dit automatisch geannuleerd (behoudens maatwerk).

Onverminderd het voorgaande behoudt Elke DELVA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde juwelen terug te eisen.

De juwelen blijven in elk geval tot op het moment van algehele betaling door de klant exclusieve eigendom van Elke DELVA.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 5 – aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie dan wel vermelde prijzen onvolledig zijn, materiële fouten bevatten, of niet up-to-date zijn. Kennelijke vergissingen of fouten binden Elke DELVA niet. Elke DELVA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Elke DELVA is geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële of typefouten.

Elke DELVA houdt zich het recht voor de artikelen niet te leveren indien blijkt dat fouten zijn gemaakt bij de vermelding. In dat geval ontvangt u een bericht en de juiste informatie.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Elke DELVA de klant om vooraf contact op te nemen via info@elli-juwelen.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Elke DELVA. Elke DELVA kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 6 – levering

De levertermijn van een bestelling via de webshop is gemiddeld 3 à 4 weken na ontvangst van de betaling.

De levertermijn van een op maat en naar besproken ontwerp gemaakt, bewerkt of hersteld juweel is gemiddeld 3 à 6 weken.

De levertermijn alsmede de datum die wordt meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling is louter indicatief en bindt Elke DELVA niet.

De klant kan tijdens de bestellingsprocedure aangeven op welke wijze het pakket mag verzonden worden en is verantwoordelijk voor deze leveringswijze.

De verzendkosten zijn steeds voor rekening van de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra deze (of een door hem of haar aangewezen derde partij, dewelke niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat evenwel reeds over op de klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Elke DELVA was aangeboden.

Juwelen besteld via de webshop worden geleverd in België alsmede binnen Europa. De levering gebeurt door BPost of Mikropakket.

Juwelen naar besproken ontwerp en op maat, herstellingen en herbewerkingen worden steeds afgehaald door de klant.

 

Artikel 7 – gebreken en garantie

Elke eventuele afwijking qua kleur van de juwelen zoals weergegeven op digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid en geldt niet als gebrek.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en binnen de 48 uur na levering worden gemeld aan Elke DELVA.

Elke DELVA is in geen geval aansprakelijk voor een door de klant fout opgemeten maat/lengte. De maat/lengte van een juweel kan normaal gezien achteraf nog worden aangepast, maar hier zal een kost ten laste van de klant mee gepaard gaan. Hetzelfde geldt voor wat betreft schrijffouten inzake gravures.

Bij elke bestelling van een nieuw juweel geplaatst door een consument is een wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing. Deze garantie is van toepassing vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de juwelen te bewaren.

Op juwelen waarbij materialen van de klant gebruikt worden (zoals ‘oud goud’) geldt er geen garantie. Ook gebruik van eigen edelstenen is op risico van de klant.

In geval van gebreken, dient de klant contact op te nemen met Elke DELVA en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Elke DELVA. Wanneer de garantie door Elke DELVA inderdaad dient te worden verleend (omwille van een verborgen gebrek of constructiefout), worden deze verzendingskosten naderhand door Elke DELVA aan de klant vergoed.

Bij vaststelling van een gebrek of defect moet de klant Elke DELVA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop hetzij levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarover het werd ontworpen, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie geldt niet voor slijtage (waaronder de verkleuring van juwelen).

De aansprakelijkheid van Elke DELVA voor schade die zou voortvloeien uit de geleverde goederen is in elk geval beperkt tot de nettoprijs daarvan. Elke DELVA zal in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

 

Artikel 8 – herroepingsrecht

Elk juweel aangekocht bij Elke DELVA betreft een met de hand gemaakt juweel, op vraag van de klant en bijgevolg een ‘op maat gemaakt’ juweel.

Zulks geldt tevens voor de aankopen via de webshop, nu ook deze slechts op uitdrukkelijk verzoek en volgens de wensen van de klant worden gemaakt.

De op maat gemaakte juwelen, juwelen die worden hersteld of bewerkt alsmede gegraveerde juwelen zijn uniek en kunnen niet worden teruggenomen. Er is geen herroepingsrecht op juwelen op maat. De consument erkent hiervan kennis te hebben bij het plaatsen van dergelijke bestelling.

Elke DELVA verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen uit te voeren, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen.

Enkel bij aankoop door een consument van een juweel uit voorraad (waarbij dit uitdrukkelijk dient te zijn vermeld in de webshop) via de webshop heeft de consument het recht om aan Elke DELVA mee te delen dat wordt afgezien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De klant dient daartoe contact op nemen met Elke DELVA met vermelding van het herroepingsrecht, uw naam, beschrijving van het product en bankgegevens. Het juweel dient vervolgens in originele staat van verzending, ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele labels en verpakking te worden geretourneerd.

Indien het juweel dat wordt geretourneerd beschadigd is, wordt een schadevergoeding gevorderd ter compensatie van de waardevermindering die het juweel heeft ondergaan.

Het terugzenden van het juweel gebeurt op kosten en op risico van de klant en dient te gebeuren via aangetekende zending met BPost.

De retour zal na ontvangst ervan per mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van het juweel (exclusief verzendingskosten) zal worden terugbetaald door Elke DELVA aan de klant.

 

Artikel 9 – overmacht

In het geval Elke DELVA niet in staat is de bestelde goederen te leveren ten gevolge van een omstandigheid buiten haar wil en macht om, is zij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Elke DELVA heeft tevens het recht om de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten in het geval van overmacht, zonder ter zake tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 10 – bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent; de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en de Vrederechter van het vierde kanton te Gent bevoegd.

De consument kan zich daarnaast desgevallend wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 11 – privacy en cookie policy

Ter zake wordt verwezen naar de afzonderlijke privacy en cookie policy dewelke u op de website terugvindt.

    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop
      Geverifieerd door MonsterInsights